Menu Zamknij

Analiza rentowności

Analiza rentowności jest niezbędnym źródłem informacji do właściwej oceny sytuacji finansowej w spółce. Rentowność przedsiębiorstwa jest tym większa im większe są jego zyski osiągane mniejszymi nakładami kapitału.

Przedsiębiorstwo rentowne to takie, które generuje zyski (przychody ze sprzedaży są większe od kosztów przedsiębiorstwa). Wypracowane zyski przeznaczane są na dalszy rozwój firmy, na wypłatę dywidend właścicielom spółki.  

Szczególne znaczenie w określeniu rentowności przedsiębiorstwa mają wskaźniki: rentowności sprzedaży (ROS), rentowności aktywów (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE).

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS (return on sales) obrazuje wielkość zysku netto pozostającego w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Jest to stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

Im wyższy poziom tego wskaźnika tym korzystniejsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa, sprzedaż jest bardziej opłacalna. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zyskać większe rozmiary sprzedaży dla osiągnięcia określonej kwoty zysku.

Wskaźnik rentowności aktywów netto ROA (return on assets) określa on stosunek zysku netto do wartości posiadanych aktywów. Wartość wskaźnika jest tym wyższa im spółka efektywniej zarządza własnym kapitałem.

Wskaźnik jest pomocny dla instytucji finansowych rozważających udzielenie kredytu danemu przedsiębiorstwu oraz przy analizie możliwości jego spłaty.

Trzecim znaczącym wskaźnikiem dla oszacowania rentowności przedsiębiorstwa jest wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE (return on equity).

Oznacza jak wiele zysku udało się wygenerować spółce z wniesionego kapitału własnego. Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza korzystniejszą sytuację firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, przekłada się to na wyższe dywidendy.

  • Paździor A.; Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa; WSPA; Lublin 2010
  • Szczepańska E.; Ekonometria Finansowa; PWN; Warszawa 2008

10h | C++ Kurs Podstawowy Programowania | Postaw Na Rozwój

X